#440 na kioscima

232%2009


29.5.2008.

Davorin Stipetić  

Sanacija Starog Zagreba

Sanaciju i obnovu povijesne jezgre Zagreba vlasnici, stanari i korisnici poslovnog prostora ne mogu niti započeti bez svestrane pomoći Grada, ali i Vlade.


Prije programiranja sanacije zaštićene jezgre Zagreba (prvenstveno Donjega grada) treba se ponovo prisjetiti povijesne sudbine, koja je taj dio grada pratila od početka Drugog svjetskog rata do danas. I utjecaja te sudbine na fizičko, sociološko i funkcionalno stanje i strukturu tog, još nespornog središta hrvatskoga glavnoga grada. Svaka je prijelomna politička i društvena promjena u toku tog razdoblja na određeni način stalno pogoršavala stanje u današnjoj već povijesnoj jezgri grada. Ti valovi promjena kulminirali su u periodu od 1941. do 1943., zatim od 1945. do cca 1955., i najzad nakon stjecanja neovisnosti Hrvatske, odnosno nakon 1990. U tim se vremenima pojačavao imigracijski intenzitet, u svojim prvim fazama usmjeren upravo na središte Zagreba. To je bilo praćeno funkcionalnom, ali i vlasničkom restrukturacijom gradskog središta, a u relativno malom opsegu i graditeljskim intervencijama u njegovo, najvećim dijelom dovršeno urbano tkivo.

Istrošenost i ugroženost urbane jezgre

Kroz cijelo to vrijeme i tijekom svih tih promjena, ekonomsko-financijska baza održavanja tog relativno velikog građevinskog fonda Zagreba bila je sve slabija i daleko ispod razine stvarnih potreba. Godine 1962. tadašnja služba zaštite spomenika kulture donijela je rješenje o zaštiti tog cijelog u relativno kratkom i plodnom razdoblju nastalog središta modernog Zagreba, i spojila ga s prethodno zaštićenim Gornjim gradom i Kaptolom i njihovim povijesnim podgrađima, te tako formirala današnju zaštićenu povijesnu urbanu cjelinu Grad Zagreb, koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Ta je zaštita u sljedećih nekoliko desetljeća očuvala središte Zagreba i spriječila njegovu devastaciju novom gradnjom. Ali ga nije mogla očuvati od katastrofalnih posljedica tadašnje stambene politike, koja je podruštvovljenjem najamnog stambenog fonda i fonda poslovnog prostora te dugotrajnom politikom niskih stanarina i najamnina dovela do današnje velike fizičke istrošenosti i ugroženosti najvećeg dijela te urbane cjeline.

Takvo je realno stanje s kojim smo nakon stjecanja neovisnosti suočeni. Cilj i zadatak je, dakle, jasan: povijesnu jezgru Zagreba treba sanirati i obnoviti. O konzervatorskom i restauratorsko-arhitektonskom modelu očuvanja i obnove ne treba raspravljati. Svi međunarodni dokumenti, koji reguliraju zaštitu graditeljske baštine, od Venecijanske povelje iz 1964. pa do ICOMOS-ove Deklaracije iz Xi’ana iz 2005. u tom su pogledu potpuno jasni. Jasan je i hrvatski zakon. On kaže: “Svrha je zaštite kulturnih dobara zaštita i očuvanje kulturnih dobara u neokrnjenom i izvornom stanju te prenošenje kulturnih dobara budućim naraštajima”.

Taj posao, međutim, vlasnici, stanari i korisnici poslovnog prostora ne mogu niti započeti bez svestrane pomoći Grada, ali i Vlade. Europa je u cijelosti obnovila svoje u Drugom svjetskom ratu porušene gradove – a Zagreb i Hrvatska još ne mogu, ne znaju ili ne žele ugroženoj graditeljskoj baštini metropole čak niti organizacijski pomoći. A pokazalo se (i ne u povijesti prvi put) da je obnova zapuštenog i nastanjenoga grada ponekad teža i složenija od one razorenoga i raseljenog. Treba, dakle, precizirati: po kakvom modelu tim građanima i toj baštini pomoći? S kojim novcem? S kakvom organizacijom? Pod čijim vodstvom? Za koje vrijeme? Nabrojiti ćemo sažeto neke odgovore:

Ured za sanaciju, moratorij na izmjene GUP-a...

1. Grad treba što prije osnovati poseban, specijalizirani Ured za sanaciju i obnovu Donjega grada – tog najugroženijeg i najvećeg dijela zaštićene urbane cjeline Zagreba.

2. Ured treba potom najhitnije pripremiti Pravilnik o sanaciji Donjega grada (načela dioničarskog udruživanja i odlučivanja vlasnika, odredbe o parcelaciji, ograničenoj primjeni urbane komasacije, podjeli prihoda i troškova, provedbi natječaja za arhitektonske projekte sanacije i/ ili obnove pojedinog bloka itd.).

3. Potrebno je provesti inventarizaciju fizičke strukture i vlasničkih udjela (u prvoj etapi za 16 blokova najužeg središta). Za pojedine dijelove cjeline treba procijeniti optimalni odnos stambenih i poslovnih funkcija pojedinog bloka ili zone.

4. Konzervatorske podloge sanacije i obnove mora pripremiti ili odobriti Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje – kao temelj za Program sanacije i obnove.

5. Pri Gradskom poglavarstvu trebalo bi osnovati poseban fond za kreditiranje i subvencioniranje pripreme i realizaciju Programa sanacije. U fond bi trebalo usmjeriti sva gradska i državna sredstva, koja potječu iz korištenja i raspolaganja resursima u jezgri (najamnine poslovnih prostora i stanova u vlasništvu grada, spomenička renta itd.). Potrebno je konkurirati za korištenje predpristupnih fondova EU-a. Pomoć treba zatražiti i od naše banke za obnovu i razvoj. Za sanaciju pojedinih blokova mogla bi se koristiti i sredstva od prodaje neiskorištenih zajedničkih dijelova zgrada (podrumi, tavani, dio zemljišta u unutrašnjosti blokova itd.).

6. Preliminarni nacrt sporazuma vlasnika stanova, poslovnih prostora i zemljišta o vlasničkim udjelima te sustavu odlučivanja i financiranju sanacije i obnove pojedinog bloka treba dati na uvid i suglasnost svim suvlasnicima blokova radi prikupljanja sugestija, mišljenja i dopuna tog bitnog dokumenta.

7. Pri Gradskom stambenom gospodarstvu treba osnovati Agenciju za posredovanje pri prodaji i zamjeni stanova i poslovnog prostora u Donjem gradu radi uključivanja dopunskog kapitala u program sanacije. Ako se još ove godine počne, sanacija bi mogla biti završena za petnaest do dvadeset godina. U međuvremenu bi se, na temelju izrađene dokumentacije mogao pokrenuti i postupak predlaganja upisa reduciranog središnjeg dijela cjeline u Unescov Registar svjetske kulturne i prirodne baštine pod nazivom zaštićena urbana cjelina Stari Zagreb. Jasno je da bi prihvaćanjem ovog programa trebalo ponovo osnažiti odluku o zabrani gradnje javnih garaža unutar Donjega grada (već samo po njegovom obodu) i uvesti moratorij na sadašnje štetne izmjene i dopune GUP-a, koje se odnose na povijesnu jezgru.

 
preuzmi
pdf